2. Gyakorlat Álszövetes állatok tagozata (Subregnum Parazoa) Szivacsok törzse (Phylum Porifera)

Phylum platyhelminthes tegument, Animals by Sándor Répáczky on Prezi

Magyarországon a közvetett fejlıdéső mételyek lárvaalakjait csak igen kevesen tanulmányozták. A köztigazdákból kinyerhetı lárvák, köztük a cerkáriák meghatározása igen nehéz, de vizsgálatuknak a félig természetes körülmények között tartott állatok, így fıleg a halak esetében, állatorvosi jelentısége is van.

A közlemény egy rövid történeti áttekintés után tárgyalja a cerkáriákat létrehozó Trematoda csoport taxonómiai helyét az állatvilágban, a cerkáriák kialakulását és alapvetı tulajdonságaikat. A természetvédelmi és gazdaságossági szempontú biológiai kutatás egyaránt elıtérbe helyezi a mételyeknek a lárvaállapotban történı vizsgálatát a gerinces gazdaállatok minél nagyobb kímélése érdekében.

Fıleg külföldi irodalmi adatok alapján a szerzı ismerteti a Magyarországon legvalószínőbben megtalálható cerkáriatípusokat, végül beszámol a halivadékon végzett kezdeti patogenitási vizsgálatokról, amelyek eredményeibıl kiderült, hogy a phylum platyhelminthes tegument nemcsak a bennük rendesen továbbfejlıdni képes, hanem a rájuk nézve aspecifikus mételyfajok cerkáriái is megtámadhatják és phylum platyhelminthes tegument.

Kulcsszavak: Trematoda, Digenea, cerkária, mételyek, paraziták.

Lecture# 3 - Phylum Platyhelminthes ( Flat Worms) - Characteristics And Classification - Super TRICK

Bevezetés Az állatvilág egy különös csoportjának, a közvetett fejlıdéső mételyeknek bonyolult életciklusa és az ennek folyamán megnyilvánuló rendkívüli morfológiai változóképességük régóta felkeltette a parazitológusok figyelmét. Rejtett életmódjuk miatt ennek a parazitacsoportnak a tagjai váltak a legkésıbb ismertté az emberiség számára az ókor óta ismert fonálférgek és galandférgek után. A cerkáriák és a kifejlett mételyek közötti kapcsolatot csak igen lassan és fokozatosan derítette fel phylum platyhelminthes tegument tudomány.

helminthosporium gramineum a férgek fertőzés

Annak ellenére, hogy ennek a laposféregcsoportnak sajátos fejlıdésmenetét egyes fajokon már a múlt század derekán felismerték, és ennek alapján adta nekik CARUS ban a ma is phylum platyhelminthes tegument Digenea kétnemzedékes nevet, a legtöbb fajuk teljes fejlıdésmenete ma sem ismert.

Ha ehhez hozzávesszük a számtalan, eddig kényszerőségbıl külön leírt lárvaformát rediát, cerkáriát, metacerkáriát és ezeknek az egyes gazdákban elıforduló változatait, kiderül, hogy a Trematoda fajok tízezres nagyságrendben ismertetett, különbözı fejlıdési fázisban lévı alakjai közül csak elenyészı töredékük feleltethetı meg egymásnak.

A mételyek és a cerkáriák Bár az emberek általában a mételyeknek phylum platyhelminthes tegument a kórokozó szerepérıl tudnak, rendkívül szövevényes fejlıdésmenetük miatt érdemes röviden belepillantani sajátos biológiai kapcsolataikba. Kezdetben a mételyek formakörét az elsısorban ektoparazitikus, átalakulás nélkül fejlıdı Monogenea és a fıként endoparazitikus, bonyolult átalakulással fejlıdı Digenea taxonokra osztották. Bár hétköznapi használatra ez a beosztás phylum platyhelminthes tegument az phylum platyhelminthes tegument csoportból a halak kopoltyú- és hámférgei, a másodikból pedig a melegvérőek bél- máj- és vérmételyei a legismertebbek, de a valódi törzsfejlıdési viszonyokat nem tükrözi!

A két csoport nem mellérendeltje egymásnak, mert nincsen közvetlen közös ısük. Valójában mindkettıben elıfordul ekto- és endoparazitizmus is. A nomenklatúrai zavart az okozza, hogy eredetileg a laposférgek Platyhelminthes állattörzsén belül két, egymással egyenértékő osztály tagjaira használatos a métely elnevezés, a Monogenea és a Trematoda osztályokra egyaránt.

Noha a Monogenea fajok mind egynemzedékesek, azaz direkt fejlıdésőek egy petesejtbıl egy kifejlett állat egyidejű immunitás a helmintábancsak annyiban emlékeztetnek némileg a Trematoda fajokra, hogy többé-kevésbé specifikus vivıgazdákat vehetnek igénybe a terjedésükhöz forézisés elég sok endoparazita is van köztük. Ezzel szemben a Trematoda osztálynak csak egyik phylum platyhelminthes tegument a Digenea, a közvetett fejlıdéső mételyek alosztálya, míg a másik alosztály az Aspidogastrea alosztály, amelynek phylum platyhelminthes tegument nem hoznak létre lárvagenerációkat az egyedfejlıdésük során, hanem a Monogenea taxonhoz hasonlóan közvetlen átalakulással fejlıdnek.

Ez utóbbi alosztály fajait kagylómételyek -nek szokták nálunk nevezni, mert hazai képviselıik fıként kagylókban élısködnek, de sok, a világ más részén élı fajuk rákokban, halakban, hüllıkben fordul elı. Állatorvosi, kórtani jelentıségük nincsen. Az alább tárgyalt cerkáriák egyedül csak a Platyhelminthes törzs Trematoda osztályának Digenea alosztályában fordulnak elı, és nem minden Trematoda fajra jellemzıek.

Ezen alosztály fajainak fejlıdésmenetében mindig gyógyszerek a giardia és más paraziták ellen sokszorozódás történik a lárvális egyedfejlıdés folyamán, mégpedig több, eltérı morfológiájú leánynemzedék formájában és mindig valamilyen gerinctelen köztigazdában.

A Trematoda fajokat voltaképpen nem a fejlıdésmenetük, hanem testszervezıdésük különíti el a Monogenea és a többi osztálytól. Legjellemzıbb bélyegnek tartják a csilló nélküli, szinciciális, tüskés köztakarót és a szájszívókán felül jelenlévı hasi szívókát pl. A laposférgek legáltalánosabban elfogadott rendszertani beosztását az 1.

phylum Nematoda - fonálférgek - PDF Free Download

A Trematoda csoportot szerintem helytelenül nevezik szívóféregnek, mivel a legtöbb fajuk sok más, parazitikus féreggel szemben éppen hogy nem tapad folytonosan gazdaszervezetéhez, hanem szívókáját fıleg helyváltoztatásra használva idınként szabadon mozog phylum platyhelminthes tegument tartózkodási helyén.

Ugyanakkor minden parazitikus féreg szív táplálékot a gazdától. Indokolt lenne ezért általánosan elfogadható, a természetes rokonsági kapcsolatokkal kompatibilis, rövid, magyar nevet találni a Monogenea és Trematoda egyenrangú!

A régebbrıl ismert Trematoda osztály számára javasolom a köznyelvi eredető és phylum platyhelminthes tegument endoparazitizmus intimitását is tükrözı métely nevet.

E csoporton belül az Aspidogastrea taxonra a phylum platyhelminthes tegument fejlıdéső mételyek, a Digenea egységre pedig úgy, mint eddig a közvetett fejlıdéső mételyek nevet javasolom használni.

A mételycerkáriákról és azok halkórtani jelentıségérıl. Általános áttekintés és a hazai vizsgálatok

Az ilyen név szerencsésen asszociál e kivétel nélkül vízi környezethez kötött féregcsoport életmódjára, ellenben a halpatológusok által használt kopoltyúféreg vagy hámféreg csak bizonyos, elkülönült csoportjaikra utal, holott az osztály tagjai a halakon kívül élısködnek kétéltőek tüdejében, belében, húgyhólyagjában, lábasfejőeken, sıt még vízilovak szemén is KEARN A többnyire szabadon élı, ragadozó életmódú örvényférgek Turbellaria és a mindig parazitikus Monogenea és Trematoda csoportok és a Cestoda fajok is végeredményben közös életmódú ısökbıl eredeztethetık ROHDEde míg az elsı két csoport elterjedése szorosan a phylum platyhelminthes tegument környezethez kötött, a Trematoda taxon specializáltabb csoportját alkotó Digenea fajok éppen köztigazdáik révén meghódították a szárazföldi életteret is.

A kevésbé specializált Digenea fajok miracidiumainak fejlıdéséhez még víz kell Fasciola, Paramphistomumde a phylum platyhelminthes tegument egyesek szélsıségesen alkalmazkodtak a szárazföldi, sıt kifejezetten arid környezethez is Leucochloridium, Dicrocoeliumamelyek lárvatartalmú petéit a növények vagy a talaj száraz felületérıl veszi fel a csiga. A Trematoda taxonon belül az Aspidogastrea csoportot csak kisszámú, szők areájú faj alkotja, s azok is kóros hatást alig elıidézve élısködnek gazdáikban.

A Platyhelminthes állattörzs hagyományos és korszerőbb rendszertani felosztása Table 1.

phylum platyhelminthes tegument

Fontosnak tartom leszögezni, hogy a fenti séma csak néhány fajra, köztük a tankönyvi példának tekintett Fasciola nem fajaira érvényes maradéktalanul, de más mételyek fejlıdésmenetében a fenti szakaszok némelyike phylum platyhelminthes tegument vagy megismétlıdhet, sıt felcserélıdhet CABLE Anélkül, hogy belebonyolódnánk az igen gazdag szakirodalmat megtöltı fejlıdésmenetek ismertetésébe, leszögezzük, hogy a Digenea fajok aszexuális szaporodása során a cerkárianemzedék mindig megjelenik valamilyen formában, és ezért talán ez a fejlıdési stádium tekinthetı a legstabilabb és legısibb intermedier nemzedéknek.

A cerkáriák mindig az úgynevezett elsı köztigazdában fejlıdnek ki. Az elsı köztigazda az ivarérett mételyek által külvilágra juttatott petével vagy az ebbıl kikelı elsı lárvaformával pl. Ez a köztigazda az esetek többségében puhatestő Molluscaazon belül csiga vagy kagyló, ritkán azonban győrősféreg Annelida. Legalább ez az egy köztigazda mindig szükséges a Digenea fajok fejlıdéséhez, és úgy tőnik, hogy az egész Trematoda osztály a puhatestőek parazitájaként vált a phylum platyhelminthes tegument rendőek parazitájává.

Még az Annelida fajok kivételes köztigazda szerepét is a törzsfejlıdésileg elsıdleges puhatestő phylum platyhelminthes tegument elvesztésével magyarázzák PEARSONs még ebben a kivételes esetben is szükséges egy második, puhatestő gazda, phylum platyhelminthes tegument metacerkária alakul ki! A metacerkáriákkal részletesen nem foglalkozom, csak megemlítem, hogy ez rendszerint az egyes cerkáriák nyugalmi állapota, amelynek során a következı gazda fertızésére felkészül.

Jellemzıje, hogy ebben az életfázisban ivartalan szaporodás nem történik, legfeljebb csak növekedik a lárva, és az ivarérés veheti benne kezdetét: betokozódik a külvilágon vagy újabb gazdában, illetve ez utóbbi szöveteiben szabadon él. Ezzel szemben a cerkária, ha kivételesen is, de képes létrehozni az ıt megelızı nemzedéket pl. Ha azonban a cerkária kiszabadult az elsı köztigazdából, megsokszorozódni már nem tud.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a köztigazdából származó cerkáriák végleges száma jelenti a féreg egy űrruhában eredı potenciális parazitainvázió mértékének elvileg lehetséges maximumát a gerinces gazdaszervezet számára.

Best A mélység csodálatos világa images | Sea creatures, Ocean creatures, Marine life

A kifejlett mételyek petéibıl phylum platyhelminthes tegument phylum platyhelminthes tegument voltaképpen a mikroorganizmusokhoz hasonlóan infektív fertızést produkálnak a puhatestőekben, azaz fertızı organizmus szaporodik a gazda testében. A cerkáriák ezzel szemben sok más parazita fertızési módjára jellemzıen invazív fertızı ágenst jelentenek a gerincesekben, azaz nem szaporodnak bennük.

Végeredményben az inváziós fertızés révén a cerkáriák jelentik a gerincesek fertızıdésének közvetlen forrását, és a Digenea lárvanemzedékek közül ezek tarthatnak a leginkább érdeklıdésre számot az állatorvosok és az orvosok részérıl is. Ezek a lárvák lényegében közvetlenül vagy metacerkáriává alakulva perorálisan, illetve perkután juthatnak a gerincesekbe: ez utóbbi esetben mindig vízben úszva, aktív befurakodással Schistosoma, Sanguinicola, Diplostomum, Bucephalus stb.

phylum platyhelminthes tegument

Elıfordul, hogy maga a cerkáriahordozó kagyló vagy csiga szolgál a lárvák észrevétlen gazdába phylum platyhelminthes tegument Coitocaecum, Postharmostomum vagy a csiga tapogatóját deformáló métely színével és mozgásával hívja fel az ıt elfogyasztó madár figyelmét Leucochloridium.

Gyakoribb azonban, hogy metacerkáriává alakul parazitak hogyan kell kezelni környezetében lévı élılények testfelületén növények, csigaházak, ebihalakés hordozójuk elfogyasztásával észrevétlenül kerül új gazdájába Fasciola, Paramphistomum, Notocotylus stb. Akár a végleges gazdát, akár újabb köztigazdát azonban igen gyakran úgy fertız a kiszabadult cerkária, hogy felkelti annak érdeklıdését, és táplálékul kínálkozik neki.

Ezt fıleg a nagytestő cerkáriákon figyelték meg, amelyek a vízben lebegve várják, hogy további gazdájuk lenyelje ıket Gorgodera, Azygia, Halipegus. A jelenség elıfordul szárazföldi mételyeknél is, amikor azok az ízeltlábúak figyelmét magukra vonó fényes nyálkagömböcskékben ürülnek a csigákból Dicrocoelium, Dicrocoelioides. A cerkáriákkal történı fertızıdés különösen a további köztigazdák phylum platyhelminthes tegument modifikálja szembeötlıen, aminek szelekciós elınye, hogy megnı a végleges gazdába jutás esélye.

Ma már tankönyvi adat, hogy a Dicrocoelium lárva az ıt hordozó hangya idegrendszerét érzékenyebbé teszi phylum platyhelminthes tegument hidegre, és így az a hajnali és alkonyi órákban már katalepsziás állapotban a főszálra dermedve kénytelen tőrni, hogy egy legelészı állat a növénnyel együtt elfogyassza. Közismert a halak bırében pigmentfelhalmozódást indukáló Heterophyidaelárvák okozta feketepettyes betegség is, amit a befurakodó cerkáriák indítanak el, és a metacerkáriák körül képzıdı feltőnı foltok elısegítik a halfogyasztó madarak táplálékfelismerését.

Ez a kérdéskör azonban átvezet bennünket a most nem tárgyalt metacerkáriák területére. A cerkáriák funkcionális felépítése A cerkáriák testfelépítését az phylum platyhelminthes tegument.

A cerkáriák alapformája egy ovális, tömlıszerő testbıl és ennek az egyik keskeny végén hozzá kapcsolódó farokból áll. Sok mételyfaj cerkáriája nem fejleszt farkat, vagy csak csökevényeset, más fajok cerkáriájának farki testtája oly nagy, hogy eltörpül mellette a tulajdonképpeni test, sıt be is burkolhatja azt.

A farki rész teljes egészében a lárvális életforma által létrehozott és annak igényeihez adaptálódott szerv, a tömlıszerő test pedig a majdan kifejlıdı métely primordiális teste.

Kicsinyített formában ez utóbbiban felismerhetjük az adult állat sok szervét vagy szervkezdeményét, így phylum platyhelminthes tegument a szívókákat, a bélcsövet, a garatot, a kiválasztószervet és néha az ivarszerv kezdeményeit.

Féregtelenito embernek - azigazijezus.hu

Ezeken felül ez a testrész is tartalmazhat csak ebben a lárvastádiumban létezı szerveket, mint a szemfoltok, az orális testvégen lévı szurony phylum platyhelminthes tegument vagy a hám alatti tokképzı cystogen sejtek.

A cerkáriák általános felépítésének voltaképpen nem a nevüket adó farok, hanem a majdani metacerkária testét adó feji rész a legjellemzıbb része. Míg a farok csupán ehhez a lárvális fázishoz specifikálódott idıleges képzıdmény, a cerkáriatest fejlıdik tovább a további gazdában, a farki részt elıbb vagy utóbb elhagyva. E két testfél egymáshoz való viszonya nemcsak alakját és sorsát tekintve hasonlít a spermium hasonló megkülönböztetéső sejtrészeire, hanem abban is, hogy a test hordozza a génállományt továbbadó primordiális ivarsejteket, a farki rész pedig a cerkária tartalék tápanyagkészletét rejti magában, és annak elfogyása után a cerkária helyváltoztató úszóképessége megszőnik.

Ezek valamelyikének mélyébıl nyílik a tényleges szájnyílás, amelynek ürege a többnyire meglévı izmos garaton férgek ellen férgek ellen a leggyakrabban Y-formában elágazódó, vakon végzıdı bélcsıbe vezet. A test sok más, olykor nehezen phylum platyhelminthes tegument szervet tartalmazhat, így például a gazdába való bejutást segítı penetrációs mirigyeket, a metacerkária tokját kialakító, úgynevezett cisztogén mirigysejteket, nyálkasejteket, pigmentsejteket, fényérzékeny szemfoltokat, ganglionokat és idegrostokat, illetve változatos testfelüeti képleteket, mint a páratlan orális szigonyt stylet vagy xiphidiumkülönféle tüskéket, papillákat és érzékszıröket, mely utóbbiak mindig párosak.

Ennek a testrésznek a rendszerezı és a diagnoszta számára is legfontosabb része a bonyolult hálózatot alkotó egysejtő protonefridiumokból elıvesécskébıl álló kiválasztórendszer, amelynek győjtıhólyagja a farok és a test kapcsolódásánál van.

Míg a fentebb említett szervek mindegyike phylum platyhelminthes tegument vagy hiányozhat a lárvából, a kiválasztószerv mindig jelen van. Változatossága mellett ez egyben az egyes mételyfajok és cerkáriájuk legstabilabb jellemzıje.

phylum Nematoda - fonálférgek

Ezért az egyes mételyfajok cerkáriáinak azonosítása jórészt a kiválasztószerv felépítése és mintázata alapján történik kár, hogy ez az egyik legnehezebben tanulmányozható jellegzetességük. A test alsó harmadának mediánvonalában vannak azok a sejtcsoportok, amelyekbıl késıbb az ivarszervek fejlıdnek ki, vagy igen ritkán polyembrionia révén újabb cerkáriák vagy rediák alakulhatnak ki.

férgek és pinworms cink kenőcsei

E germinatív sejtek csak ritkán különíthetık el környezetüktıl. A farki rész megjelenésében még változatosabb, mint a feji rész, bár struktúrájában phylum platyhelminthes tegument olyan bonyolult. Fıleg azokban a cerkáriákban hiányzik, amelyek csak a következı gazdába való kerülés után szabadulnak ki a sporocisztából vagy a rediából, hisz itt funkcionális jelentıségük nincsen.

A farok ugyanis úszószerv, lebegtetı- figyelemfelkeltı készülék vagy ragasztószerv. Ennek megfelelıen úszóhártyát, lebegtetıszıröket vagy hólyagot, a testet védı tokot, nyálkamirigyeket és mindenekelıtt izomrostokat tartalmazhat. Alakja lehet egyszerő, elágazó, hólyagszerő, függelékekkel tarkított vagy csupasz.

Benne folytatódhat a kiválasztószerv terminális része, és lángzósejteket is rejthet. Sok cerkáriában az életkor elırehaladtával órák alatt elenyészı, úgynevezett farki testecskéket is találunk. A köztigazdából aktívan vagy passzívan kijutott cerkáriák testfelépítése és viselkedése mindenképpen jellemzı a fajra, de a morfológiai és fiziológiai tulajdonságok és a róluk való ismereteink szegényessége ritkán elégségesek arra, hogy egy adott cerkáriáról egyértelmően következtethessünk phylum platyhelminthes tegument kifejlett métely faji hovatartozására.

Szerencsés esetben eldönthetı, hogy a cerkária milyen mételycsaládba tartozik, és ez sokszor elegendı a potenciális gazdák körének behatárolásához, illetve a fejlıdésmenet valószínősítéséhez. Régen a cerkáriákat mesterséges phylum platyhelminthes tegument foglalták. A legjellemzıbbnek tartott morfológiai képletek alapján ocellata, cellulosa, armata, xiphidiocercaria, gymnocephala, furcocercaria stb. A hazai cerkáriakutatás helyzete és állatorvosi szempontjai Magyarországon házi kérıdzıink legáltalánosabban ismert mételyei mellett trófeás vadjaink és halállományunk mételyes fertızöttsége érdemel állatorvosi szempontból említést, lévén ezek gazdaságilag fontos állatcsoportok.

Az ebbe a körbe tartozó állatok és ıshonos állatvilágunk gerinces fajainak mételyeit a századelın megindult kutatások révén már kielégítı alapossággal ismerjük. A cerkáriák testfelépítésének fı struktúrája egy általánosított típuscerkárián bemutatva, a bennük általában elıforduló legfontosabb szervek feltüntetésével Eredeti 1.

5 természetes szer, gombák, vírusok és baktériumok ellen széles spektrumú parazitaellenes tabletta

Figure 1. A generalized compound cercaria showing the most characteristic organs of cercariae 1. STUMPF szakdolgozatában megvizsgált néhány természetbıl izolált formát részletesebb taxonómiai besorolás nélkül; sajnos eredményei nem kerültek publikálásra.

A magyarországi cerkáriafauna kutatásának tehát fı feladata az lenne, hogy a nálunk talált formákat a szakirodalomban phylum platyhelminthes tegument formákkal azonosítsák, majd a hazai mételyfauna kifejlett egyedek formájában ismert fajainak kellene megfeleltetni azokat.