Parazitológiai vizsgakérdések 2008.

Orvosi helminthológia és protozoológia

A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei — Iskolarendszeren kívüli, felnõtt képzés esetén: szakmai elõképzettséget igazoló okiratok. Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthetõ érvényesnek.

orvosi helminthológia és protozoológia paraziták a gyomorban nz

OM rendelet A hivatkozott rendelet A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészbõl áll. Az írásbeli vizsgarészén a vizsgázó tudását kognitív ismereteita szóbeli vizsgarészen integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a vizsgabizottság. Írásbeli vizsgarész Az írásbeli vizsga tételeit az egészségügyi miniszter határozza meg.

orvosi helminthológia és protozoológia

Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerû feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldó kulcs alapján kell végezni. Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a teljes tananyagot, a IV. A feladatok megoldására perc áll a vizsgázók rendelkezésére. Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsga két részbõl áll: a Megelõzõ vizsgafeladat 10 munkanapon keresztül tartó értékelt szakmai feladatok elvégzése.

A orvosi helminthológia és protozoológia értékelését a gyakorlat vezetésével megbízott oktató végzi, és annak orvosi helminthológia és protozoológia jegyzõkönyvbe rögzíti. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell: — a vizsgázó személyi adatait, — szakképesítés megnevezését, — a vizsgafeladatok elvégzésének helyét, idejét, — a vizsgafeladatok pontos megjelölését, — a feladatok elvégzésének értékelését, — a javasolt gyakorlati érdemjegyet.

A megelõzõ vizsgafeladat értékelése független a tanuló utolsó évfolyamon kapott gyakorlati osztályzatától. Szóbeli vizsgarész A szóbeli tételsor a miniszter által meghatározott tantárgyak tételei, amelyet a kiadott tételsor összesítõ tartalmaz. A vizsgázóknak a kérdések megválaszolására maximálisan 15 perc áll parazita jellemzői rendelkezésére.

A szóbeli vizsga tantárgyai A szakmai vizsga komplex tételei a következõ tantárgyak követelményeit tartalmazzák: — Anatómia—élettan — Klinikai fogászati higiénikusi ismeretek 2. A szóbeli vizsga témakörei a Anatómia—élettan A fogak anatómiája. A fog szövettana és a fogágy szerkezete.

Mikrobiológia, immunológia, parazitológia (kézirat)

A szájüreg anatómiája és élettani mûködése. A fogászati prevenció orvosi helminthológia és protozoológia, célkitûzései, formái. Parodontális mûtétek. Fogászati egészségnevelési feladatok idõs emberek körében. A caries kialakulása, az üregalakítás szabályai és osztályozása. Fogászati egészségnevelési feladatok terhes anyáknál. Az állcsontok fogeredetû gyulladásai és sebészeti kezelésük.

Röntgen status és panoráma felvételek. Különbözõ életkorú páciensek fogászati egészségnevelésének pszichológiai vonatkozásai. A hídkészítés munkafázisai. Az amalgámtömés jellemzõi és készítésük. A szájhigiénés instrukció alapelvei és folyamata. A fogágy betegségek eredete, orvosi helminthológia és protozoológia és gyógyításuk. Alaptömés, alábélelés és ezek anyagai.

orvosi helminthológia és protozoológia

A klinikai fogászati higiénikus feladatai a fogak és szájüreg vizsgálatánál. Az állcsontok cystái és gyógykezelési módozatai.

Parazitológiai vizsgakérdések 2008.

Az egészségügyi kulturáltság és a fogászati megelõzõ tevékenység összefüggései. A daganatok kialakulása és jellemzõi.

belfereg mozog bélféreg kiutes

A szájüreg jó- és rosszindulatú daganatai. A nyul feregtelenitese és a dolgozók sugárvédelme. A klinikai fogászati higiénikus szervezési feladatai a szûrõvizsgálatoknál. Fertõtlenítõszerek és sterilezõ eljárások alkalmazása a fogászatban.

A rögzített fogpótlások anyagai. Orális higiéne jelentõsége és módjai tartós egészségkárosodás esetén eszméletlen állapot, fekvõbeteg, fogyatékkal élõ ember. A fogászati munkahelyek egészségtana, nosocomialis fertõzések. Direkt és indirekt pulpasapkaképzés jelentõsége, anyagai, munkafolyamata. Kézfertõtlenítés és kézápolás fogászati munkaterületen. A szájüregi rosszindulatú daganatos betegek lelki támogatása és komplex kezelése. A fogászati higiénikus feladatai a parodontológiai betegségben szenvedõk gondozásában.

A gyermekek helyes táplálása a fogazat fejlõdése, a fogszuvasodás megelõzése szempontjából. Munkavédelmi elõírások a fogászatban.

Dr. Vörös Sándor

A gyermekfogászati ellátás preventív tevékenysége, a motiválás feladatai gyermekpáciensek körében. Gyorsfordulatú fúrógépek. Különbözõ fordulatszámú kézidarabok és fertõtlenítésük. A szájnyálkahártya betegségei és kezelési eljárásaik. A fogászati ellátás szakmai közössége, a klinikai fogászati higiénikus feladatai a szakmai közösség munkájában. Alginátok, stencek, rézgyûrûs lenyomatok. Ortodonciai rendellenességek, a fogszabályozás célja.

A fogászati iatrogenia elkerülésének feladatai az orális beavatkozások során. Az ásványi anyagok, fluor jelentõsége a fogazat fejlõdése szempontjából. Orvosi helminthológia és protozoológia profilaxis lényege, folyamata. A fogeltávolítás indikációi, az asszisztensnõ orvosi helminthológia és protozoológia a fogeltávolítás közben és után.

A fogászati egészségnevelés célja, feladata, területei és módszerei. A fogorvosi rendelõ gépei és berendezési dactylogyrus paraziták monogenetikus trematodes. Fogászati inplantáció. A klinikai fogászati higiénikus feladatai a caries megelõzésében, diagnosztikájában és terápiájában.

A lenyomatok fajtái. Stomatitis ulcerosa és kezelése. A nevelés módszerei, a módszerek alkalmazásának lehetõségei a fogászati higiénikus tevékenységében. A fogpótlási munkák eszközei.

Skip to content illetve a nem saját struktúrákat, mint amilyenek a baktériumok és paraziták, elpusztítja. A származékok molekuláris szerkezetének meghatározásához.

Általános betegségek fertõzõ gyermekbetegségek, vérképzõrendszeri megbetegedések, endokrin betegségek szájtünetei. Praecancerosus állapotok. A klinikai fogászati higiénikus munkakapcsolatai és a munkakapcsolatok etikai elvárásai.

 1. Mikrobiológia, immunológia, parazitológia (kézirat) | bookline
 2. Helmint dúsítási módszer
 3. Állattani Közlemények () | Arcanum Digitális Tudománytár
 4. A klinikai mikrobiológia fogalma 2.
 5. Pinworm tojások milyen hőmérsékleten halnak meg
 6. Стратмор тяжело дышал.
 7. Fascioliasis kurzus
 8. И что особенно удачно - эту компанию меньше всего можно было заподозрить в том, что она состоит в сговоре с американским правительством.

Rotáló mûszerek. Etika, egészségügyi etika fogalmai, alapvetõ kérdései, titoktartási kötelezettség értelmezése. A számítógép, a tömegkommunikációs eszközök és média jelentõsége a fogászati egészségnevelésben. Rögzített és kivehetõ fogszabályozó készülékek, a higiénikus feladatai fogszabályozó rendelésen.

Fiatalkori parodontitis. A klinikai fogászati higiénikus szerepe a korszerû táplálkozás megismertetésében, a helytelen táplálkozási szokások megváltoztatásában. Fémes anyagok, nemes és nem nemes fémek, fémötvözetek alkalmazása a fogászatban. A kommunikáció fogalma, fajtái, jelentõsége a fogászati betegellátásban.

PROTOZOARIOS - CARACTERÍSTICAS- SARCODINOS FLAGELADOS- CILIADOS - ESPOROZOARIOS

Nem fémes anyagok alkalmazása a fogászatban. Röntgen, sötétkamra, a röntgenfilm kidolgozásának szakaszai. A fogászati higiénikus munkájának pszichés sajátosságai: megértés, empátia, másság elfogadása. Sebellátás és sebgyógyulás a szájüregben. Intraorális röntgenfilm. Az elõhívás és az expozíciós idõ helyes orvosi helminthológia és protozoológia. Indexek felvétele a fogászati higiénikus munkájában. Esztétikus, rögzített fogpótlások. Kivehetõ fogpótlások korrekciója, törés javítása.

Koronafelvételek, ráharapásos és állcsontfelvételek. A hiteles kommunikáció jelentõsége a fogászati higiénikus munkájában. A orvosi helminthológia és protozoológia helminthológia és protozoológia dokumentáció hagyományos és korszerû formái.

A higiénikus kommunikációs és adminisztrációs feladatai új páciens fogadása és gondozott betegek esetén. A nyálmirigyek, nyáltermelés. Nyálmirigyek betegségei. A klinikai fogászati higiénikus feladatai a fogszabályozásnál. A fogak és a szuvasodás elhelyezkedésének jelölési módjai. Az asszisztens teendõi rosszullét, eszméletvesztés és rendelõi balesetek alkalmával.

Az ember és az információ kapcsolata, az információs lánc részei általában és a fogászati higiénikus tevékenységében.

A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai gyakorlatból és szakmai elméletbõl kap osztályzatot.

orvosi helminthológia és protozoológia

Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen 1—5-ig terjedõ osztályzattal kell minõsíteni.

A szakmai gyakorlati osztályzatot a megelõzõ vizsgafeladatra és a vizsgabizottság elõtti feladatra kapott vizsgajegyek alapján kell kialakítani oly módon, hogy az elbírálásban a vizsgabizottság elõtti feladatra kapott érdemjegy legyen a döntõ. A szakmai gyakorlati vizsga feladatainak értékelési szempontjai: — a tevékenység és munkaterület elõkészítése, — a feladat elvégzéséhez szükség eszközök kiválasztása, — a munkafolyamat elvégzésének szakszerûsége, minõsége, orvosi helminthológia és protozoológia a higiénés követelmények, munkavédelmi szabályok betartása, — a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs feladatok pontos elvégzése, — a vizsgázó viselkedéskultúrája, kommunikációs készsége.

Orvosi mikrobiológia

Bármely gyakorlati vizsgafeladat osztályzata elégtelen, a gyakorlati vizsga végsõ osztályzata is elégtelen. A szóbeli vizsgát egyetlen orvosi helminthológia és protozoológia terjedõ osztályzattal kell minõsíteni. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: — Az írásbeli és a szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani.

Eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt bármelyik elméleti vizsgarészbõl elégtelen osztályzatot kap.

 • Parazitológiai vizsgakérdések PDF Ingyenes letöltés
 • Az egészségügyi ágazatba tartozó fogtechnikus, fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, egészségügyi szakasszisztens hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztıszervi endoszkópos szakasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.
 • Látták: Átírás 1 Protozoológia Parazitológiai vizsgakérdések Trypanosomatidosis általában 2.
 • Klinikai tünetek

A képzés megkezdésének feltételei 1. Iskolai elõképzettség: érettségi 2. Szakmai elõképzettség — Általános laboratóriumi asszisztens, vagy — szövettani laboratóriumi asszisztens, vagy — vegyésztechnikus, ha a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben dolgozik, vagy — egészségügyi szakasszisztens elektronmikroszkópos, citológiai szakasszisztensha a szakképesítésnek megfelelõ munkakörben dolgozik.

OM rendelet alapján adható. Általános laboratóriumi asszisztens elõképzettséggel rendelkezõknek kétéves szakmai elõgyakorlat szükséges. Vegyésztechnikus szakképzettséggel rendelkezõknek hároméves szakmai elõgyakorlat szükséges.

A paraziták szerkezetének tanulmányozása

Szövettani asszisztensi szakképesítéssel vagy egészségügyi szakasszisztensi orvosi helminthológia és protozoológia elektronmikroszkópos, citológiai szakasszisztens rendelkezõknek elõgyakorlatra nincs szükségük. Egyéb tudnivaló 4. Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. EüM rendeletben közzétett intézmények jogosultak a szakmai vizsga szervezésére.

Posts navigation

A szakképzés egyéb orvosi helminthológia és protozoológia 1. A szakmai alapképzés idõtartama: — 2. Szintvizsga: — 3. A szakképesítéssel ellátható legjellemzõbb foglalkozás, orvosi helminthológia és protozoológia A munkakör, foglalkozás 4.

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatai 1. A szakképesítés OKJ-ben szereplõ azonosító száma: 54 01 2. A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi szakasszisztens hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens 3. Hozzárendelt FEOR száma: 4. A szakképzési évfolyamok száma: — FEOR száma.